vườn thơ thkt
 
 

Tê Hát Ka Tê

(Chữ Đồng Tử Kiến Tuờng)

 

Tại hạ kiến thợ
Trọ học Kiến Tuờng
Tối hôm không trăng
Tiết hè khó thở
Tui ho không tắtTuởng họ không thấy
Tui hứng khỏa thân
Truởng hộ khu thấy
Truởng hộ kêu “Trời!”
Tai họa khó tránh
Thiên hạ không thuong
Thiên hạ khện tui
Tui hận khóc tủiTiếng hú khá to
Tiên hiện khẽ than
“To họng khóc thế?”
Tui hận kể truyện
Tiên Hoa khóc thương
“Tôn huynh khổ thật”
Theo hoài không thả
Thành hôn kết thân(Thiên hạ không thích)
Thiên hạ kháo tin
“Tiên Hoa khiếm thị”

 

 

ĐỖ NGỌC TRANG

(Elk Grove, CA, 19-8-2010)

 

 
 

 

 


Copyright © 2010 Trung hoc Kien Tuong Homepage